Gdy sprzedajesz auto firmowe – Uważaj na podatek

0
873
views

Chcesz sprzedać swoje auto które używasz w prowadzeniu firmy? Pamiętaj sprzedając go zapłacisz podatek od dochodu, zapewne lepszym rozwiązaniem może być forma darowizny na rzecz członka najbliższej rodziny.

Prowadzący firmę jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w przypadku gdy ma zamiar zbyć jeden ze składników majątku, np. Pojazd ( służbowy) ma kilka możliwości zbycia mienia. Jedną z form jest sprzedaż oraz drugą formą zbycia jest wcześniej wspomniana darowizna lub zwykła forma wycofania na wyłącznie własne potrzeby. Wybór jednej z tych form zależy od nas samych, ale warto trochę dłużej się zastanowić bo wybór każdej z wymienionych form ma odmienne skutki jeśli chodzi o podatek.

– Według fiskusa sprzedaż samochodu firmowego to przychód.
Sprzedaż auta, który jest składnikiem majątkowym przedsiębiorstwa osoby fizycznej, generuje przychód z działalności gospodarczej. A tym samym oznacza to, że podatnik będzie musiał zapłacić z tego tytułu podatek. Z uwagi jednak na to, że podatek płacony jest od dochodu, do osiągniętego przychodu ze sprzedaży należy przypisać koszty. Kosztem w tym przypadku będzie niezamortyzowana wartość samochodu. Jeżeli więc sprzedaż następuje w okresie amortyzacji, np. po 2 latach użytkowania samochodu, do kosztów w momencie sprzedaży podatnik zaliczy 3/5 wartości początkowej samochodu przy założeniu amortyzacji auta stawką 20 procent.
Całkiem inaczej ma sie sprawa gdy podatnik zamierza zbyć auto w pełni zamortyzowane. W takiej sytuacji do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć żadnych kwot. Kwoty te stanowiły bowiem koszty uzyskania przychodu w okresie jego amortyzacji, a wówczas podatek ten będzie płacony od faktycznej ceny sprzedaży.

– Nie rodzi przychodu wycofanie składnika z działalności gospodarczej
Wycofanie składnika z działalności gospodarczej nie będzie źródłem przychodu dopóki podatnik nie zechce zbyć takiego auta. Co ważne, sprzedaż wycofanego z działalności gospodarczej samochodu będzie rodzić przychód z działalności gospodarczej, nawet jeśli działalność będzie już formalnie rozwiązana. Przychód powstanie jednak tylko wtedy, gdy samochód zostanie sprzedany przed upływem 6 lat od wycofania go z działalności.

– Darowizna samochodu bez podatku u darczyńcy
Darowizna samochodu firmowego przedsiębiorcy jest świadczeniem nieodpłatnym więc nie rodzi przychodu po stronie darczyńcy. Darowizna nie jest także kosztem u darczyńcy- przedsiębiorcy. Podatnik nie ma jednak obowiązku korygowania odpisów amortyzacyjnych dokonanych do momentu przekazania składnika. Jeśli jednak darowizna jest dokonywana w okresie amortyzacji samochodu, nie można do kosztów podatkowych zaliczyć niezamortyzowanej wartości samochodu. Wynika to z ogólnej definicji kosztu. Koszt musi być ponoszony w związku z osiąganym przychodem. Brak przychodu w przypadku darowizny oznacza brak kosztu.

– Z podatkiem u obdarowanego ale nie w przypadku najbliższej rodziny
Brak przychodu po stronie darczyńcy nie oznacza jednak, że nie pojawi się żaden podatek do zapłaty. Podatek pojawi się po stronie obdarowanego. Nie będzie to jednak podatek dochodowy tylko podatek od spadków i darowizn.
W przypadku gdy obdarowanym jest osoba z kręgu najbliższej osoby darczyńcy, warto skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od spadku i darowizn (art. 4a tej ustawy). Zgodnie z nim darowizna samochodu będzie zwolniona z opodatkowania jeśli osobą obdarowaną będzie małżonek, zstępni (np. dzieci), wstępni (np. rodzice), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, jeżeli zgłoszą oni nabycie samochodu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy. Zgłoszenia nie trzeba dokonywać jeśli wartość samochodu łącznie z innymi darowiznami otrzymanymi od tej samej osoby w ciągu ostatnich 5 lat nie przekracza kwoty 9637 zł lub gdy umowa darowizny zawierana jest w formie aktu notarialnego.

Prawa