Inspekcja jako pierwsza wykrywa zagrożenia

0
96
views

Nawet najlepsze prawo wymaga kontroli jego przestrzegania. Do kontroli prawa ochrony środowiska powołano w 1980 roku Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska (PIOŚ) podległą ministrowi środowiska.

Później na skutek reorganizacji, połączono w roku 1991 kadry, mienie i zaplecza technicznego jednostek organizacyjnych PIOŚ i ośrodków badań i kontroli środowiska. Od tego momentu planowanie i realizację zadań całej Inspekcji nadzorował Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który wypełniał swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i 49 wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, którzy działali z kolei przy pomocy wojewódzkich inspektoratów. W ten sposób wdrożono jednolity system kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska oraz badania stanu środowiska w skali całego kraju.
W latach 90. ub. wieku pojawiło się wiele spektakularnych, ale jednocześnie ważnych akcji dla ochrony środowiska w Polsce, m.in. Lista 80 – największych trucicieli. Większość zakładów z tej listy zmodernizowano, wiele funkcjonuje do dzisiaj, niektóre zostały zamknięte.
– Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest wdrażanie zrównoważonego rozwoju i Inspekcja wypełnia tę misję poprzez zapewnianie bezpieczeństwa ekologicznego obywatelom Polski. W tym celu prowadzi kontrolę przestrzegania prawa ochrony środowiska, w tym kontrolę transgranicznego przemieszczania odpadów, kontrolę rynku, przeciwdziałanie poważnym awariom, a także realizuje Państwowy Monitoring Środowiska. To bardzo poważne zadania – mówi Paweł Ciećko, główny inspektor ochrony środowiska.
Dzisiaj Inspekcja to oprócz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 16 inspekcji wojewódzkich, a także delegatury w 34 miastach.
Podmioty korzystające ze środowiska z pewnością mogą spotkać się z kontrolerami Głównego i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Kontrole Inspekcji ochrony środowiska można podzielić na planowe i interwencyjne. W zależności od rodzaju kontroli kontrolowanemu przysługują różne prawa i obowiązki.

Niezmienne są jednak uprawnienia inspektorów w trakcie kontroli, określone między innymi w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska. Jest to szereg uprawnień, które mają pozwolić na szybkie i skuteczne ustalenie czy dany przedsiębiorca działa zgodnie z przepisami środowiskowymi.
Inspektorzy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i inspektoratów wojewódzkich uprawnieni są przy wykonywaniu kontroli do wstępu na teren nieruchomości lub obiektu, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, także do środków transportu.

Wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem i mogą to robić bez zapowiedzi.
Aby Inspekcja Ochrony Środowiska funkcjonowała jeszcze bardziej efektywnie, aby poprawić ściągalność kar, zlikwidować szarą strefę w gospodarce odpadami, zwiększyć liczbę kontroli, usprawnić monitoring środowiska zostało podjętych szereg działań zarówno w obszarze prawa, jak i finansów. Wzmocniono także kadrowo Inspekcję. Przyjęto 600 nowych inspektorów, przede wszystkim do pracy w terenie i obecnie Inspekcja liczy 1200 pracowników.

– Inspekcja Ochrony Środowiska to służba, która jako pierwsza wykrywa zagrożenia dla środowiska związane z działalnością gospodarczą. Sięga też do kontroli krzyżowych na terenie całego kraju. Powołano już kilka ponadregionalnych zespołów złożonych inspektorów GIOŚ i przedstawicieli WIOŚ. Zostały wyznaczone przede wszystkim do szczególnie trudnych spraw, gdy inspektorzy mieli podejrzenia dotyczące prowadzenia nielegalnych działań w gospodarce odpadami na terenie kilku województw – mówi główny inspektor ochrony środowiska.
Inspekcja Ochrony Środowiska jest nowoczesną instytucją, która stale się doskonali, aby sprostać zadaniom przed nią stawianym. Zakres jej zadań stale się rozszerza.

 

 

Jacek Zyśk