Dofinansowanie na usuwanie azbestu

0
744
views

W związku z możliwością pozyskania środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie.

O dofinansowanie można ubiegać się na zadania realizowane:
a) na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego zaliczanych do niżej wymienionych grup:
I grupa: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych);
II grupa: inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej oświaty, kultury, bezpieczeństwa publicznego);
III grupa: inne obiekty użyteczności publicznej będące własnością Gminy/Powiatu/Urzędu Marszałkowskiego;
b) na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów:

demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,

transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,

unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy, nie więcej niż 1 000 zł do każdego 1Mg unieszkodliwionych odpadów.

Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów prowadzone będzie przez uprawnioną firmę na zamówienie Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Wnioski dostępne są na stronach www.czystabydgoszcz.pl oraz na stronie www.bip.um.bydgoszcz.pl w ogłoszeniach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz w siedzibie Wydziału i będą przyjmowane do dnia 10 lutego 2012 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Jezuicka 4a, pok. 9. Dodatkowe informacje pod nr tel. 52 58 58 493, 52 58 58 966.

Źródło: bydgoszcz