Obliczanie, płacenie i rozliczenie zaliczek na podatek PIT2016

0
33069
views

W trakcie roku podatkowego w trybie miesięcznym (lub kwartalnym) polscy podatnicy zobowiązani są do odprowadzania do organu skarbowego zaliczek na podatek PIT.

Obowiązek podatkowy

Obowiązkowi podatkowemu podlegają wszyscy, którzy osiągają dochód. Podatnikami są pracownicy na umowie o pracę, zleceniobiorcy, uczniowie szkół zawodowych, renciści, emeryci, bezrobotni, osoby prowadzące działalność gospodarczą i osiągające dochody z najmu. Każdy z podatników ma obowiązek odprowadzić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego.

Obliczanie i płacenie podatku

Płacenie podatku jest obowiązkiem podatnika, a więc powinien on obliczać i płacić w trakcie roku zaliczki na podatek. W celu  usprawnienia  i uproszczenia naliczanie i płacenie podatków, w wielu przypadkach obowiązkiem zostali obarczeni płatnicy:

  • pracodawcy, którzy za pracowników obliczają, potrącają z wynagrodzenia i odprowadzają podatek do US;
  • ZUS odprowadza podatek do US za za rencistów i emerytów;
  • za bezrobotnych podatek do US odprowadza PUP;
  • osoby, które prowadzą działalność gospodarczą lub osoby, które osiągają dochody z najmu, same muszą obliczać należny fiskusowi podatek oraz wpłacać go w trakcie roku.

Wysokość zaliczek

Zaliczki te co do zasady należy obliczać i odprowadzać do urzędu skarbowego  co miesiąc – od stycznia do grudnia.

Kwoty zaliczek na pit 2016 https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/ w przypadku dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej są następujące:

  • 18% miesięcznego dochodu – kwota wpłacana od początku roku do miesiąca przekroczenia górnej granicy pierwszego przedziału skali;
  • 32% miesięcznego dochodu – kwota wpłacana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód przekroczył górną granicę pierwszego podziału skali.

Od obliczonych zaliczek należy odliczyć kwotę, która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, która przysługuje przy uzyskiwaniu dochodów mieszczących się w pierwszym przedziale skali. Od tak wyliczonej kwoty odlicza się również składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Zaliczki, które w ciągu roku podatkowego powinny zostać zapłacone do urzędu skarbowego zarówno przez płatnika, jak i przez podatnika, są to zaliczki należne.

Natomiast zaliczki rzeczywiście wpłacone do urzędu skarbowego., to zaliczki zapłacone.

W przypadku zaliczek płaconych przez płatników (pracodawców) kwoty wykazane w: PIT-11, PIT-8C i PIT40A/11A, są jednocześnie zaliczkami należnymi i zapłaconymi.

Rozliczenie podatku

Po zakończeniu roku, gdy podatnik będzie wypełniał rozliczenie PIT 2016, powinien w deklaracji rocznej wykazać sumę odprowadzonych w trakcie roku podatkowego zaliczek. Program PIT 2016 pomoże nam w prawidłowym dokonaniu obliczeń. Jeżeli okaże się po dokonaniu odpowiednich wyliczeń,  że zaliczki przewyższają kwotę należnego podatku, będziemy mieć do czynienia z tzw. nadpłatą.

Wykazaną w rozliczeniu PIT 2016 nadpłatę  urząd skarbowy zwróci (pod warunkiem, że podatnik nie posiada żadnych zaległości) w terminie trzech  miesięcy, od momentu otrzymania deklaracji podatkowej. Jeżeli okaże się, że kwota zaliczek jest niższa od należnego podatku, powstanie tzw. niedopłata, którą podatnik będzie miał obowiązek uregulować.