Kaczynski zawiedziony niedzielnym referendum

0
776
views

Na poniedziałkowej konferencji prawa i sprawiedliwości Jarosław kaczynski podziękował mieszkańcom Warszawy, którzy wzięli udział w niedzielnym  referendum, zwrócił równiesz uwagę na wynik frekwencji na referendum w sprawie odwołania prezydent Hanny Gronkiewicz waltz,

– Jak powiedział przebiegło ono w specyficznych nie korzystnych warunkach dodał także ze nie ma pretensji do Adama Hofmana oraz docenił jego zaangażowanie…

 

Hanna Gronkiewicz-Waltz po­zo­sta­je na sta­no­wi­sku pre­zy­den­ta War­sza­wy bo wczorajsze re­fe­ren­dum jest  ofi­cjal­nie nie­waż­ne . Jak po­da­je ko­mi­sja wy­bor­cza, fre­kwen­cja wy­nio­sła 25,66 proc. Pro­giem waż­no­ści re­fe­ren­dum było 29,1 proc.

Waż­nych gło­sów od­da­no 343 tys. 732; wy­ma­ga­ne mi­ni­mum wy­no­si­ło 389 tys. 430 osób.

Ko­mi­sja po­in­for­mo­wa­ła, że z urn wy­ję­to 343 tys. 853 karty, w tym nie­waż­nych było 121, licz­ba kart waż­nych, czyli osób, które wzię­ły udział w gło­so­wa­niu to: 343 tys. 732 osoby.

Gło­sów nie­waż­nych od­da­no 4 tys. 250, waż­nych 339 tys. 482. Za od­wo­ła­niem Hanny Gron­kie­wicz-Waltz za­gło­so­wa­ło 322 tys. 17 osób, prze­ciw­ko było 17 tys. 465 osób.

 

Philip