Jak prowadzić firmę i nie płacić podatków

0
1329
views

Skoro można płacić fiskusowi mniej, to trzeba z tego korzystać. Oto kilka sposobów na odroczenie terminu zapłaty, obniżenie, a nawet całkowite wyeliminowanie konieczności zapłaty podatku. I wszystko legalnie.

Analiza i planowanie przyszłych zdarzeń gospodarczych to podstawowe czynności, jakie powinien wykonać zapobiegliwy podatnik. Właściwy wybór dostępnych mechanizmów, zwolnień i uproszczeń to klucz do niskich podatków i sporych oszczędności w firmowym budżecie.

Tajemnica tkwi w odpowiednim dopasowaniu modelu działania podatnika do sytuacji, w której się znajduje. Jest to tzw. optymalizacja podatkowa, czyli legalny sposób na niższe podatki.

PIT płać raz na kwartał

Bardzo prostą metodą na przesunięcie w czasie terminu zapłaty podatku jest wydłużenie okresu rozliczeniowego w PIT z jednego do trzech miesięcy. Taką możliwość przedsiębiorcy uzyskali dopiero w tym roku.

Zamiast płacić zaliczki co miesiąc – można przejść na kwartalny sposób rozliczeń i zasilać konto US tylko 4 razy w roku

Co ważne, umiejętne sterowanie poziomem kosztów oraz terminem realizowania przychodów może odwlec datę zapłaty podatku na kolejne kwartały, maksymalnie – do dnia rocznego rozliczenia z fiskusem.

Przykładowo, gdy dochód do opodatkowania (zasady ogólne) w pierwszym kwartale zmieści się w kwocie wolnej (3013 zł w 2007 roku) – przedsiębiorca zyska kolejne 3 miesiące odroczonego podatku. W ten sposób pierwsza zaliczka na podatek "wyjdzie" z konta firmowego dopiero 20 lipca.

W tym czasie przedsiębiorca może swobodnie obracać "zaoszczędzonymi" kwotami, kupując np. środki trwałe i księgując je bezpośrednio w koszty. A taka operacja nie tylko odroczy, ale również obniży należny podatek.

Dla kogo kwartał

Z omawianego uproszczenia skorzystać mogą mali oraz początkujący przedsiębiorcy, którzy w odpowiednim terminie złożą w US zawiadomienie w tej sprawie.

Kwartalny sposób rozliczania podatku jest dostępny zarówno dla podatników opłacających PIT wg skali, jak i dla tych, którzy wybrali podatek liniowy.

Poinformuj US

Do 20 lutego roku podatkowego mali podatnicy muszą zawiadomić swój US o wyborze omawianego sposobu wpłacania zaliczek.

Natomiast osoby rozpoczynające swój biznes w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Płać stałą zaliczkę przez cały rok

Jeśli spodziewasz się większych dochodów niż w latach minionych – skorzystaj z mechanizmu uproszczonej zaliczki PIT. Odsuniesz moment podzielenia się z fiskusem dodatkowymi zyskami, aż do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Ustawa o PIT umożliwia osobom prowadzącym działalność gospodarczą zastosowanie tzw. uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Mechanizm ten polega na ustaleniu stałej, miesięcznej zaliczki na podstawie historycznych danych o dochodach uzyskanych przez podatnika w latach ubiegłych.

Dla kogo uproszczenie

Przedsiębiorcy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 kwoty obliczonej:

* – przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w bieżącym roku podatkowym – dla podatników rozliczających się wg skali podatkowej

* – przy zastosowaniu stawki podatku w wys. 19 proc. – dla podatników rozliczających się liniowo.

Podstawę do ustalenia stałej miesięcznej zaliczki stanowi dochód z działalności gospodarczej, który podatnik wykazał w zeznaniu rocznym, złożonym w minionym roku albo 2 lata wcześniej.

Np. do obliczenia kwoty zaliczek na 2007 rok podatnicy brali pod uwagę dochód wykazany w zeznaniu złożonym w 2006 roku – a więc dotyczącym de facto roku 2005, bądź w zeznaniu złożonym w 2005 roku – rozliczającym rok 2004.

Kto nie skorzysta

Z uproszczonej formy wpłacania zaliczek nie mogą skorzystać podatnicy, którzy w latach poprzednich nie wykazali dochodu z działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku.

Omawianego uproszczenia nie zastosuje również przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku.

Zawiadomienie o wyborze

Decyzja o zastosowaniu uproszczonej formy opłacania zaliczek musi być podjęta najpóźniej do 20 lutego roku podatkowego. Do tego dnia podatnicy, którzy po raz pierwszy wybrali taką formę rozliczeń mają obowiązek zawiadomić o swojej decyzji właściwy urząd skarbowy.

A może kredyt podatkowy?

Ta instytucja dostępna jest jedynie dla rozpoczynających przygodę z prowadzeniem własnej firmy. Polega na rozłożeniu należnego PIT na raty, które zainteresowany płaci przez 5 kolejnych lat. Jest to po prostu darmowy kredyt podatkowy.

Podatku nie zapłacisz w roku podatkowym następującym:

1. bezpośrednio po roku, w którym otworzyłeś firmę, jeżeli w roku rozpoczęcia działalność gospodarcza była prowadzona przez co najmniej 10 pełnych miesięcy albo

2. dwa lata po roku rozpoczęcia działalności, jeżeli nowa firma działała krócej niż 10 miesięcy.

Barierą w wykorzystaniu kredytu podatkowego mogą być warunki , jakie stawia przed zainteresowanym przedsiębiorcą ustawa o PIT

Mechanizm rozliczeń

Dochód osiągnięty w roku korzystania z kredytu podatkowego dzieli się na 5 równych części i każdą z nich dolicza do dochodów (strat) wykazanych w rocznych zeznaniach podatkowych składanych za 5 kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia.

Tak samo postępują osoby, które po roku korzystania z kredytu przeszły na liniowy PIT.

Oświadczenie

Kredyt podatkowy zostanie „uruchomiony" po złożeniu w US oświadczenia o korzystaniu z tego zwolnienia. Pismo składa się do 31 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z kredytu podatkowego.

Nie łam warunków przez 5 lat

Zanim zdecydujesz się na kredyt podatkowy, weź pod uwagę konsekwencje niedotrzymania stawianych przez fiskus warunków – konieczność korekty zeznań oraz zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo w 5 następnych latach podatkowych:

1. zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość obejmująca likwidację majątku lub upadłość obejmująca likwidację majątku spółki, której są wspólnikami, lub

2. osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1 000 euro lub

3. w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do

4. najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub

5. mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Wakacje podatkowe

Firmy, które płacą PIT w systemie miesięcznym, mogą pod koniec roku skorzystać z 3-miesięcznych podatkowych wakacji. Natomiast osoby rozliczające się kwartalnie, wydłużą wolne od podatków aż do 9 miesięcy!

Wszystko zależy od odpowiedniego zaplanowania kosztów i przychodów osiągniętych w listopadzie lub w III kwartale roku podatkowego.

Przepisy podat
kowe obligują przedsiębiorców do rozliczenia zaliczki za grudzień w wysokości i terminie właściwym dla podatku z listopada. W ten sposób fiskus jednorazowo pobiera od firm zaliczkę za dwa ostatnie miesiące roku. Na kolejną płatność US poczeka aż do 20 lutego.

Taka sama zasada obowiązuje przy zaliczkach płaconych kwartalnie – w grudniu należy rozliczyć podatek za IV kwartał, przelewając do US podatek w wysokości zaliczki za III kwartał. Następna płatność dopiero 20 kwietnia.

Mając na uwadze powyższe zasady warto właśnie na listopad lub na III kwartał przesunąć wszelkie planowane wydatki. Zadbamy w ten sposób o wysoki poziom kosztów, co przy podobnej bądź niższej niż zwykle sprzedaży spowoduje obniżenie podstawy opodatkowania i w rezultacie zmniejszy bądź wyeliminuje zaliczkę na podatek. Od 20 listopada do 20 lutego lub od 20 lipca do 20 kwietnia będą trwały wakacje podatkowe.

"Zaoszczędzoną" w ten sposób gotówkę przeznaczyć można na pokrycie zwiększonych listopadowych(kwartalnych) wydatków.

Korzystaj z ekspresowej amortyzacji

By wyeliminować konieczność zapłaty podatku, przedsiębiorca może posłużyć się ekspresową amortyzacją. Zakup środków trwałych wlicza się od razu w koszty, obniżając w ten sposób podstawę opodatkowania i należny podatek.

Przy wysokich nakładach inwestycyjnych ekspresowa amortyzacja może spowodować stratę, którą przedsiębiorca odliczy sobie w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych.

Od początku 2007 roku mali podatnicy mogą wrzucić bezpośrednio w koszty wydatki poniesione na zakup środków trwałych, zarówno nowych jak i używanych. Łączna wartość takich odpisów (niezależnie od ilości środków trwałych) nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 50 tys. euro (199 tys. zł w 2007 roku).

Większe firmy mają prawo do szybkiej amortyzacji jedynie w roku podatkowym, w którym rozpoczną działalność.

Warto pamiętać, że ustawodawca nie zezwolił na jednorazowe amortyzowanie samochodów osobowych oraz nieruchomości.

Do 3500 zł odliczaj jednorazowo

Przedsiębiorcy mogą zaliczać bezpośrednio w koszty zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500 zł.

Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania.

Suma takich odliczeń nie wpływa na limit określony dla amortyzacji ekspresowej.

Pamiętaj o odliczaniu straty

Strata w zeznaniu rocznym to najlepsza gwarancja „wolności" podatkowej. Pamiętaj, że stratę podatkową można odliczyć od dochodu uzyskanego w najbliższych, kolejnych 5ciu latach podatkowych.

Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % kwoty tej straty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Autor: Marzena Migatulska – Jacko