Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gdańska

0
974
views

Roczny koszt utrzymania systemu hydrograficznego Gdańska to 28 mln zł, a inwestycje przeciwpowodziowe poczynione od pamiętnej powodzi w 2001 roku kosztowały miasto w sumie 150 mln zł. Czy to oznacza że jesteśmy całkowicie bezpieczni? Jeszcze nie. Ale zdaniem specjalistów jesteśmy znacznie bezpieczniejsi niż dwanaście lat temu.

W 2006r. Miasto Gdańsk przystąpiło do przygotowania projektu mającego na celu modernizację systemu odprowadzającego wody opadowe oraz podniesienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Projekt jest obecnie realizowany i obejmuje: budowę i rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej wraz z instalacją urządzeń podczyszczających na wylotach do cieków, budowę przepompowni, regulację cieków, budowę zbiorników retencyjnych, budowę urządzeń pomiarowych – łącznie 37 zadań objętych Studium Wykonalności. Przewidywany okres realizacji projektu 2009-2013. Łączny koszt wszystkich inwestycji to 202 057 633 zł.

Ponadto Miasto uczestniczy w przygotowaniu projektu unijnego dot. między innymi Żuław Gdańskich, w którym to projekcie ujęto rewitalizację Kanału Raduni. Szacunkowy koszt rewitalizacji Kanału Raduni to 167 130 000 zł. Przewidywany okres realizacji projektu 2009-2013.

Od czasu powodzi w 2001 roku:

–  ilość zbiorników retencyjnych w Gdańsku zwiększyła się o 22. Większość z nich powstała na Górnym Tarasie. Łącznie jest w Gdańsku obecnie 46 zbiorników retencyjnych. W sumie mogą one pomieścić  521 238 m3 wód opadowych.

– dzięki nowym zbiornikom retencyjnym w zlewni kanału Raduni zdolność przejęcia wód opadowych powiększyła się z 23 194 m3 do 221 707 m3, a w zlewni rzeki Raduni z 5000 m3 do 89 848 m3

– z 4 do 11 zwiększono ilość przepompowni na sieci kanalizacji deszczowej, wybudowano też jedną przepompownię melioracyjną (w sumie jest ich 10).

– rozbudowano system odwodnieniowy kryty: długość istniejących drenaży zwiększyła się w stosunku do 2001 roku z 6728 km do 9242 km, długość kolektorów deszczowych – z 386 206 km do 617 928 km

Pomimo znacznych nakładów na ochronę przeciwpowodziową, zrealizowane inwestycje nie zabezpieczają obszarów miejskich przed powodzią.

Na terenie Gdańska znajdują się 23 potoki, o łącznej długości 78  km. w najbliższych latach zbiorniki retencyjne mają powstać również na potoku Jaśkowym, potoku Jasień, potoku Klukowskim, potoku Strzelniczka. Obecnie na tych potokach nie ma zbiorników retencyjnych.

Ochrona przeciwpowodziowa jest nadal ważnym elementem inwestycyjnym Miasta, co znajduje odzwierciedlenie w kolejnych Wieloletnich Planach Inwestycyjnych, w których przeznacza się na ten cel znaczne środki finansowe.

Miasto Gdańsk dofinansowuje także zakup przeciwpowodziowego wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej. W ubiegłym roku ze środków przekazanych przez miasto zakupione zostały specjalne mobilne zapory przeciwpowodziowe, oraz automatyczne ładowarki do worków przeciwpowodziowych. Rok wcześniej zakupiono natomiast specjalną pompę pływającą.

Redakcja PL