Doręczenia na adres domowy i do skrytki

0
1308
views

W dniu 14 października opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 190 poz. 1277). Akt wejdzie w życie 20 października 2010 r.

W związku ze zmianą treści art. 131 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (nowelizacja z 17 grudnia 2009 r.) i rozszerzeniem kręgu uprawnionych do dokonywania doręczeń w postępowaniu cywilnym, zmieniony został zakres podmiotowy rozporządzenia. Będzie miało ono zastosowanie do doręczeń dokonywanych przez operatora publicznego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe przez osoby zatrudnione w sądzie, komornika lub sądową służbę doręczeniową.

Zaktualizowano nazewnictwo przy określaniu sposobu, w jaki wysyłane jest pismo sądowe zastępując list polecony za potwierdzeniem odbioru określeniem przesyłka polecona (Polecona – za potwierdzeniem odbioru).

Doręczenie właściwe i zastępcze

W celu rozwiania wątpliwości interpretacyjnych wprowadzono zapisy określające, że przesyłkę doręcza się wskazanemu na niej adresatowi (doręczenie właściwe) lub innemu odbiorcy (doręczenie zastępcze).

Rozporządzenie wyraźnie stanowi, że doręczenie adresatowi za pośrednictwem dorosłego domownika, administracji domu, dozorcy domu lub sołtysa nie może być stosowane, jeżeli sąd wysyłający umieścił na stronie adresowej przesyłki napis wyłączający taki sposób doręczenia w ogóle lub w stosunku do oznaczonych osób. Chodzi o wskazanie, że to nie na doręczającym przesyłkę ciąży obowiązek dochodzenia kto jest czyim przeciwnikiem procesowym lub współuczestnikiem o sprzecznych interesach w postępowaniu nieprocesowym.

Do skrytki pocztowej

Konsekwencją zmiany art. 135 kpc (dokonanej ustawą z 9 maja 2007 r.) jest szczegółowa regulacja nowego trybu doręczania, dopuszczającego doręczanie korespondencji sądowej za pośrednictwem skrytki pocztowej. Ta forma doręczenia może mieć miejsce na wniosek adresata i polega na umieszczeniu w skrytce pocztowej nie samej przesyłki, ale zawiadomienia o pozostawieniu przesyłki w placówce pocztowej operatora. Na zawiadomieniu, niezależnie od miejsca jego pozostawienia, określa się siedmiodniowy termin do odbioru przesyłki. Nie rozróżnia się trybu doręczania zawiadomień składanych do skrytek pocztowych od pozostawienia w drzwiach mieszkania adresata lub w skrzynce pocztowej adresata.

Nowe wzory

W celu ułatwienia kontroli przesyłek sądowych pozostawionych w urzędzie gminy przewidziano prowadzenie rejestru tych przesyłek. Wzór rejestru określa załącznik nr 4 rozporządzenia.

Niezbędne było również opracowanie nowego wzoru formularza potwierdzenia odbioru – zawiera go załącznik nr 1. Załącznik nr 2 określa z kolei wzór pokwitowania w wykazie nadanych przesyłek poleconych, zaś w załączniku nr 3 zmodyfikowano nieznacznie sposób informowania o terminie odbioru przesyłki sądowej.

Kancelaria Prawna Rechtsanwältin Sabina Ociepa