Strażnik jak policjant

0
1376
views

od 1 marca strażnicy miejscy będą mogli karać grzywnami za większą liczbę wykroczeń. W przyszłym tygodniu wchodzi w życie rozporządzenie rozszarzające katalog uprawnień straży miejskiej.

Starżnicy nałożą mandat karny m.in. za:

– demonstracyjne okazywanie w miejscach publicznych lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom (premierowi na przykład);

– organizowanie lub przeprowadzanie publicznych zbiórek ofiar bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom;

– nieudzielanie informacji co do m.in. tożsamości, obywatelstwa, zawodu, miejsca zamieszkania czy zatrudnienia, jak również odmawianie okazania dokumentów, na podstawie których można ustalić tożsamość legitymowanej osoby;

– używanie instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w zakresie wykraczającym poza ustanowione przez rady gminy ograniczenia dotyczące czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko;

– naruszanie dobra małoletnich do lat 7 albo innych osób niezdolnych rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem poprzez dopuszczenie tych osób do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia
człowieka (np. na mrozie).

Dla kierowców też nie ma dobrych wiadomości – przekroczenie przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości również będzie karane przez straż miejską.

Źródło informacji: www.hotmoney.pl