Zasady ubezpieczeń OC pojazdów

0
1385
views

Przepisy dotyczące ubezpieczenia OC przy zmianie właściciela pojazdu obowiązują od 1 stycznia 2006 roku. Przy zakupie używanego samochodu, jego ubezpieczenie OC przechodzi wraz z autem na nowego właściciela. Od nowego roku, jeśli kupujący jej nie wypowie automatycznie ulega ona przedłużeniu na kolejny okres.

Jakie zmiany nastąpiły w stosunku do poprzednich przepisów z przed 2006 roku?
Umowa ubezpieczenia OC przechodzi na nabywcę pojazdu i obowiązuje do końca okresu, na jaki została zawarta, o ile nabywca nie złoży w okresie 30 dni od dnia zakupu samochodu wypowiedzenia tej umowy. Do nowości należy zastosowanie do umów nie wypowiedzianych przez nabywcę w okresie 30 dni od dnia zakupu samochodu zasady automatycznego odnawiania polisy na kolejny okres ubezpieczenia, jeżeli nowy właściciel nie wypowie takiej umowy najpóźniej na dzień przed jej końcem. Dla tych, którzy będą kontynuować polisę poprzedniego właściciela do końca okresu jej ważności, oznacza to, że jeżeli nie złożą w zakładzie ubezpieczeń zbywcy wypowiedzenia tej polisy najpóźniej na dzień przed upływem jej ważności, będą mieli ważną polisę na kolejne 12 miesięcy w tym samym zakładzie ubezpieczeń i będą zobowiązani do zapłaty składki w tym zakładzie, nawet jeżeli zawrą umowę i opłacą składkę innemu ubezpieczycielowi.

Gdy kupujemy samochód, którego poprzednie OC wygasa za 3 dni, a my nie chcemy go kontynuować?
Od 2006 roku polisa poprzedniego właściciela automatycznie odnowi się na kolejny okres a nowy właściciel będzie miał 30 dni od daty zakupu (tj. 3 dni starej polisy i 27 dni nowej polisy), niestety literalny zapis ustawy pozostaje w sprzeczności z powyższą interpretacją i wskazuje, iż nabywca będzie musiał wypowiedzeń umowę w najpóźniej na dzień przed upływem ważności starej polisy i jeśli tego nie zrobi to z objęty zostanie automatycznym odnowieniem polisy OC zbywcy na kolejne 12 miesięcy bez możliwości jej rozwiązania przed upływem tych dwunastu miesięcy. W jeszcze gorszej sytuacji znajdzie się nabywca, który kupi samochód ostatniego dnia ważności polisy zbywcy – bo tutaj nie będzie miał nawet 1 dnia na wypowiedzenie tej umowy.

Czy podwójne ubezpieczenie oznacza podwójne odszkodowania?

Jeżeli samochód ubezpieczony w dwóch różnych zakładach ubezpieczeń w zakresie np. Auto Casco zostanie uszkodzony obydwa zakłady ubezpieczeń będą zobowiązane do wypłaty odszkodowania w takiej wysokości, jaka jest całkowita wartość tej szkody. Wysokość odszkodowań liczona jest łącznie, czyli każdy z zakładów ubezpieczeń wypłaci przypadającą na niego część odszkodowania. Nie ma możliwości uzyskania podwójnego odszkodowania w przypadku podwójnego ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia OC obowiązuje taka sama zasada tyle, że w odniesieniu do poszkodowanego przez osobę ubezpieczoną. Jeśli ubezpieczony sprawca wypadku miał polisę OC w dwóch firmach ubezpieczeniowych to obydwie firmy będą partycypowały w wypłacie odszkodowania na rzecz poszkodowanego ale łączna wypłacona przez nie kwota i tak nie będzie wyższa niż strata poniesiona przez poszkodowanego

Czy zniżki poprzedniego właściciela przechodzą wraz z samochodem na zawierane przez kupującego umowy?

Zniżki przypisane są zawsze do konkretnej osoby i nie przechodzą z mocy prawa na inne osoby. Zgodnie z obecnie obowiązującą regulacją ustawy w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia sprzedającego przez kupującego pojazd, zakład ubezpieczeń ma obowiązek dokonania ponownej kalkulacji składki z uwzględnieniem parametrów nabywcy, a w szczególności z uwzględnieniem zwyżek i zniżek mu przysługujących.
Na nowych zasadach zakłady ubezpieczeń są zwolnione z obowiązku każdorazowego przeliczania składki w przypadku uzyskania informacji o sprzedaży ubezpieczonego samochodu (ale będą miały takie prawo).

Gdy nowy właściciel pojazdu spowoduje szkodę jeszcze w trakcie umowy zawartej przez sprzedawcę, czy wtedy sprzedawca może stracić dotychczasowe przywileje?
samochód jest zobowiązany do poinformowania zakładu ubezpieczeń o tym, że sprzedał samochód w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży. Do czasu poinformowania zakładu ubezpieczeń o sprzedaży zbywca ponosi wraz z nabywcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę należnej składki. Szkody powstałe po dniu sprzedaży nie obciążają już zbywcy, niemniej jednak w razie wyrządzenia szkody przez nabywcę już po zakupie samochodu, a przed poinformowaniem przez zbywcę (lub nabywcę) zakładu ubezpieczeń o sprzedaży, szkoda taka będzie przypisana do polisy zbywcy i to on będzie zobowiązany do udokumentowania, że w chwili wyrządzenia szkody nie był już właścicielem samochodu, a jeśli tego nie zrobi to jemu zostanie przypisana wyrządzona szkoda.

Na jaki zwrot może liczyć poprzedni właściciel?

Jeżeli sprzedający samochód chce uzyskać zwrot części zapłaconej składki powinien przy podpisywaniu umowy sprzedaży samochodu uregulować tę kwestię z nabywcą. Sprzedający ma dwie możliwości:
– doliczyć część składki do ceny samochodu, jeżeli nabywca będzie chciał kontynuować polisę do końca jej ważności
– poprosić nabywcę o pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC, jeżeli nabywca z możliwości kontynuacji polisy skorzystać nie chce.

Sejm przyjął projekt nowej ustawy o OC. Według niej, na leczenie ofiar wypadków mają iść pieniądze ze składek płaconych przez kierowców. I nie ma znaczenia, czy ktoś spowodował wypadek, czy nie. Płacić będą wszyscy.

Według tej ustawy, każdy ubezpieczyciel musiałby płacić 12 procent z każdej polisy OC, którą musimy wykupić do każdego posiadanego samochodu Narodowemu Funduszowi Zdrowia na pokrycie kosztów leczenia osób potrąconych przez samochody.

Z szacunków wynika, że dzięki nowemu podatkowi do kasy NFZ wpłynęłoby rocznie ok. 500 milionów złotych. Problem tylko w tym, że – jak zwykle – pieniądze pójdą do wspólnego budżetu na zdrowie. I nigdzie nie jest zapisane, że rzeczywiście trafią do szpitali, które ratowały życie potrąconym przez samochody czy motocykle.