Ekoinnowacje, to korzyści dla gospodarki i środowiska

0
1811
views

Światowa gospodarka będzie zmuszona dostosować się do ograniczeń wynikających z kwestii środowiskowych oraz dostępności zasobów naturalnych. Przystosowanie takie wymagać będzie ekoinnowacji.

Może ono też pociągnąć za sobą tworzenie nowych miejsc pracy, a także stymulować wzrost oraz wpływać na konkurencyjność gospodarki. Jest to szczególnie ważne w Europie, gdzie wzrost gospodarczy opierał się w przeszłości w dużej mierze na intensywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Ekoinnowacje mają zasadnicze znaczenie dla realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Przyjęty przez Komisję Europejską nowy plan działania na rzecz ekoinnowacji – EcoAP (Eco-innovation Action Plan) przyczyni się do rozwoju innowacji zmniejszających presję wywieraną na środowisko oraz ułatwi wprowadzanie innowacji na rynek. Technologie przyjazne dla środowiska są korzystne dla przedsiębiorstw i pomagają tworzyć nowe miejsca pracy, zatem ekoinnowacje mają decydujące znaczenie dla konkurencyjności Europy pod względem gospodarczym.

EcoAP to jedno ze zobowiązań w ramach inicjatywy przewodniej Unii Europejskiej w zakresie innowacji, oparte na Planie działań w dziedzinie technologii środowiskowych (Environmental Technologies Action Plan (ETAP) z 2004 r. Zobowiązanie to odnosiło się dotychczas przede wszystkim do technologii przyjaznych dla środowiska, obecnie zaś obejmuje również szeroko rozumiane pojęcie ekoinnowacji z akcentem na konkretne przeszkody i problemy, jakie stoją na drodze do osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska przy wykorzystaniu innowacji, oraz możliwości, jakie one niosą. EcoAP obejmuje działania w zakresie popytu i podaży, badań naukowych i przemysłu oraz polityki i instrumentów finansowych. Plan uznaje kluczową rolę regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska jako siły napędowej ekoinnowacji, a także przewiduje przegląd przepisów w dziedzinie ochrony środowiska. Podkreśla on również znaczenie badań naukowych i innowacji dla opracowywania bardziej innowacyjnych technologii i wprowadzania ich na rynek. Plan kładzie również nacisk na międzynarodowy aspekt ekoinnowacji oraz na lepszą koordynację polityki z partnerami międzynarodowymi.

Kluczowe aspekty nowego planu działania to:
1.Wykorzystanie polityki oraz przepisów w dziedzinie środowiska w celu promowania ekoinnowacji;
2.Wspieranie projektów pokazowych oraz współpraca w zakresie wprowadzania na rynek obiecujących, inteligentnych i ambitnych technologii operacyjnych;
3.Opracowanie nowych standardów w celu pobudzania ekoinnowacji;
4.Mobilizacja instrumentów finansowych i usług wsparcia dla MŚP;
5.Propagowanie współpracy międzynarodowej;
6.Wspieranie rozwoju nowo powstałych kwalifikacji i miejsc pracy oraz związanych z nimi programów szkoleniowych w celu sprostania potrzebom rynku pracy;
7.Promowanie ekoinnowacji poprzez europejskie partnerstwa innowacyjne.

Plan będzie wdrażany w oparciu o współpracę między zainteresowanymi stronami, sektorem prywatnym i publicznym oraz Komisją. Zbliżający się śródokresowy przegląd finansowy będzie dobrą okazją do dokonania oceny realizacji celów ustanowionych w planie działania. Dalsze wysiłki skoncentrowane zostaną na rozwoju produktów i działaniach w zakresie demonstracji w celu wypełnienia luki między technologią, a wprowadzaniem na rynek.

Dzięki dobrze ukierunkowanym działaniom EcoAP przyspieszy ekoinnowacje we wszystkich sektorach gospodarki. W celu stworzenia silniejszego i stabilniejszego popytu rynkowego w zakresie ekoinnowacji przedmiotowy plan zawiera środki, które będą realizowane w obszarach zachęt regulacyjnych, zamówień publicznych i prywatnych oraz standardów, jak również wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ukierunkowanego na poprawę gotowości inwestycyjnej oraz możliwości tworzenia sieci.

Dodatkowe informacje:
Eco-innovation Action Plan (EcoAP)
Innovation Union Flagship Initiative

Dla www.Zd24.pl, Mediaidoradztwo