Obowiązki uniwersalne przedsiębiorców

0
753
views

1. Normy techniczne
2. Certyfikaty
3. Obowiązek posiadania uprawnień
4. Obowiązki w zakresie rachunkowości
5. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne
6. Oznaczenie zewnętrzne przedsiębiorcy, towaru lub usługi
7. Regon i NIP
8. Przepisy karne

Normatywy techniczne – zgodnie z przepisami ustawy, system oceny zgodności stanowią: przepisy określające wymagania oraz specyfikacje techniczne dotyczące wyrobów i procesów ich wytwarzania. Znakiem zgodności jest zastrzeżony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami certyfikacji, który wskazuje, że dany wyrób lub proces jest zgodny z wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi. Ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami obowiązkowo będą poddane wprowadzone do obrotu wyroby, które mogą stanowić zagrożenie albo służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Certyfikaty – są to dokumenty przeznaczone do okazania właściwym władzom poza granicami RP i zaświadczają o wiarygodności importera i o objęciu kontrolą przez właściwe organy RP transakcji w zakresie importu na polski obszar celny towarów o znaczeniu strategicznym. Wymienione dokumenty wydaje Minister Gospodarki.

Obowiązek posiadania uprawnień – przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. Sam przedsiębiorca, gdy jest tylko właścicielem przedsiębiorstwa lub organizatorem jego działalności, a nie wykonuje czynności wymagających uprawnień zawodowych, nie musi ich posiadać. Uprawnienia zawodowe to wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, potwierdzone przez uprawniony organ w formie dokumentu rządowego na podstawie którego jest możliwe wykonywanie określonego rodzaju działalności gospodarczej.

Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne – przedsiębiorcy muszą stosować obrót bezgotówkowy i obowiązek posiadania rachunku bankowego. Rozliczenia bezgotówkowe realizuje się poprzez:
1) polecenie przelewu,
2) czek rozrachunkowy,
3) akredytywę,
4) rozliczenie planowe,
5) okresowe rozliczenie saldami,
6) karty kredytowe.

Przedsiębiorca jest również zobowiązany do zawiadamiania urzędu skarbowego o posiadaniu rachunku bankowego oraz banków, w których są otwarte inne jego rachunki bankowe, a także o nazwie i adresie banku, w którym jest otwarty rachunek podstawowy związany z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Oznaczenie zewnętrzne przedsiębiorcy, towaru lub usługi – zakład główny, oddział lub inne stałe miejsce wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej powinny zawierać oznaczenie przedsiębiorcy i zwięzłe określenie przedmiotu działalności. Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi jest obowiązany do podania w ofercie: oznaczenia przedsiębiorcy, numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców, oznaczenie sądu rejestrowego, siedziby i adresu przedsiębiorcy na towarach lub na ich opakowaniach zamieszczenie informacji w języku polskim zawierających oznaczenie przedsiębiorcy, producenta towaru i jego adres, nazwę towaru, inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Regon i NIP – przedsiębiorca powinien uzyskać numer identyfikacyjny nadany przez urząd statystyczny REGON. Jest to numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, niezbędny przy przekazywaniu informacji wykorzystywanej do celów statystycznych. Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP. Podstawą do nadania takiego numeru jest zgłoszenie identyfikacyjne, które składa się we właściwym urzędzie skarbowym. Numer identyfikacyjny jest nadawany w drodze decyzji administracyjnej; powinien być używany w dokumentach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz przy realizowaniu innych obciążeń publicznoprawnych.

Przepisy karne – przedsiębiorca, który nie wypełnia obowiązków podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega przedsiębiorca działając za osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Przedsiębiorca, który wbrew obowiązkowi realizuje należności lub zobowiązania, których wartość przekracza określone kwoty podlega karze grzywny. Natomiast przedsiębiorca, który nie dokonuje zawiadomień urzędu skarbowego i banków nie dokonuje zgłoszenia, podlega karze grzywny do 3 000 zł.