2011: Zmiany w podatkach!

0
1303
views

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują liczne zmiany wprowadzone do przepisów podatkowych. Wynikają one m.in. z wprowadzenia wyższych stawek podatkowych w VAT, dostosowania przepisów podatkowych do nowej klasyfikacji PKWiU z 2008 r. oraz ograniczenia zwolnień z ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących.

Wyższe stawki w VAT

Od nowego roku stawki podatku od towarów i usług są wyższe i wynoszą: podstawowa stawka VAT z 22% wzrosła do 23%, stawka 7% została podniesiona do 8%, na nieprzetworzoną żywność oraz książki i czasopisma specjalistyczne została wprowadzona stawka 5%, stawka na podstawowe produkty żywnościowe (żywność przetworzoną) spadła z 7% do 5%, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku przysługującego rolnikom ryczałtowym została podwyższona z 6% do 7%, stawka ryczałtowa dla taksówek osobowych została podwyższona z 3% do 4%. Natomiast w przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki (art. 85 ustawy o VAT): 18,70% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 23%, 7,41% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 8%, 4,76% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 5%.

Zmiana stawek w założeniu ma obowiązywać czasowo w latach 2011–2013. Do art. 41 ustawy o VAT dodano ust. 14a – 14h, które regulują rozliczenie VAT na przełomie roku. Warto zatem sprawdzić zawarte umowy z kontrahentami pod kątem zapisów dotyczących stawki VAT.

Nowa klasyfikacja PKWiU

• W VAT – w ustawie o VAT klasyfikacja PKWiU będzie stosowana tylko pomocniczo, w sytuacjach, gdy ustawa posługuje się konkretnym symbolem PKWiU. Towary lub usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują dla tych towarów lub usług symbole statystyczne.

Jednocześnie uchylono art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, z których wynikało stosowanie klasyfikacji PKWiU do identyfikowania rodzaju świadczonych usług. Ponadto przeniesiono z rozporządzenia do ustawy wykaz towarów, do których mają zastosowanie preferencyjne stawki podatkowe. Doprecyzowano też zwolnienia od opodatkowania VAT.

Zmieniono też definicję towarów w rozumieniu ustawy o VAT bez odwoływania się w tym zakresie (jak teraz) do towarów wymienionych w klasyfikacji PKWiU. Według nowych przepisów przez towary będzie się rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W definicjach ustawowych określono też pojęcie „ex” dodawane do symboli PKWiU w niektórych przypadkach. Użycie tego symbolu będzie oznaczać, że zakres wyrobów i usług jest węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU.

• W podatkach dochodowych – w ustawach podatkowych zmienione przepisy podatkowe odwołują się do nowej klasyfikacji PKWiU z 2008 r.

VAT należny od sprzedaży premiowej

Od 1 stycznia 2011 r. zmianie ulegnie brzmienie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o CIT odnoszącego się do zaliczenia do kosztów VAT należnego. Do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć także podatek należny od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku, gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości.

Zmiana ta ma zrównać traktowanie w podatku dochodowym VAT należnego od przekazywanych lub zużywanych towarów na cele reklamy i reprezentacji oraz takiego podatku od nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży premiowej.

Kasy rejestrujące

Nowe rozporządzenie określa zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących obrotu i kwot podatku należnego niektórych grup podatników i niektórych czynności. Zwolnienia z obowiązku ewidencji zostały wprowadzone na czas określony w latach 2011-2012. Podmioty, które tracą zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania, mają czas do końca kwietnia 2011 r., aby zakupić i dokonać instalacji kasy fiskalnej – obowiązek ewidencjonowania obrotu będzie ich dotyczył od 1 maja 2011 r.

Zmiany w CIT i PIT

W obu ustawach dochodowych o PIT i CIT zostały doprecyzowane przepisy w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi. Ponadto dostosowano przepisy ustaw podatkowych do prawa wspólnotowego.

Zmiany przepisów w tym zakresie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczą m.in. zwolnień podmiotowych odnoszących się do zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, a w ustawie o podatku dochodowym – m.in. pracowniczych programów emerytalnych i transakcji wymiany udziałów.

IWONA CZAUDERNA
Doradca podatkowy

źródło: Eurogospodarka