Zmiany w szkołach

0
1103
views

O przekształceniu siedmiu i likwidacji ośmiu szkół zadecydowali radni podczas 30. sesji Rady Miasta Torunia, 19 lipca 2012 roku. Uchwałę podjęto w związku z ustawą z 19 sierpnia 2011 roku, która wprowadziła zmiany w ustroju szkół ponadgimnazjalnych, a także w powodu braku chętnych do nauki w tych placówkach.

Od 1 września 2012 r. zaczynają obowiązywać zmiany w ustroju szkół ponadgimnazjalnych wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Etapem wyprzedzającym zmiany wynikające z przywołanej ustawy była likwidacja z dniem 31 sierpnia 2011 r. liceów profilowanych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
Było to możliwe już w 2011 r., ponieważ szkoły nie prowadziły swojej działalności statutowej z powodu braku uczniów.

Kolejnym etapem wprowadzania zmian w Gminie Miasta Toruń było podjęcie w lutym 2012 r. przez Radę Miasta Torunia siedmiu uchwał w sprawie zamiarów przekształcenia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych o cyklu kształcenia od dwóch do trzech lat w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe oraz ośmiu uchwał w sprawie zamiarów likwidacji szkół.

O zamiarach przekształcenia oraz zamiarach likwidacji szkół zostali w lutym 2012 r. powiadomieni rodzice uczniów, a w przypadku szkół dla dorosłych – słuchacze oraz Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty. Możliwe stało się rozpoczęcie ostatniego etapu zmian zmierzającego do podjęcia przez organ prowadzący uchwał w sprawie przekształceń siedmiu oraz likwidacji ośmiu szkół.

Przekształcone zostaną: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, 3, 4 5, 6, 7 i 9. Natomiast z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwidacji ulegną:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 13
Technikum Uzupełniającego Nr 4
Technikum Uzupełniające Nr 6
Technikum Uzupełniające Nr 7
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych

31 sierpnia 2013 r. zlikwidowane zostanie również Technikum Uzupełniające Nr 3 (likwidacja stopniowa, w roku szkolnym 2012/2013 ukończą kształcenie aktualni uczniowie szkoły). 31 sierpnia 2014 r. zlikwidowane zostanie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Jest to ostateczny termin wynikający z ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) Rok później, 31 sierpnia 2015 r., likwidacji ulegnie Technikum dla Dorosłych w Toruniu.

Likwidacja szkół dla dorosłych nie zamyka możliwości kształcenia osobom dorosłym – absolwentom zasadniczych szkół zawodowych, ponieważ w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzi Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w którym od roku szkolnego 2012/2013 będą mogli kontynuować kształcenie począwszy od klasy drugiej.

 

Źródło informacji: torun.pl