Uproszczenia w sprawozdawczosci finansowej

0
1511
views

Właśnie wchodzi w życie długo zapowiadana nowelizacja ustawy o rachunkowości, która ma ulłatwić prowadzenie działalności gospodarczej naszym przedsiębiorcom.

Dotyczy ona mikro przedsiębiorstw, a wiec jednostek (spółki kapitałowe, spółki cywilne, jawne i partnerskie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność), które nie przekroczą w skali roku dwóch z trzech wielkości:

-1,5 mln sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
-3 mln zł. przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
-dziesięciu zatrudnionych pracowników (roczna średnia w przeliczeniu na pełne etaty).

Nowelizacja dotyczy m.in. składania sprawozdań przez te podmioty. Od nowego roku  sprawozdanie finansowe takich podmiotów składać się będzie tylko z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Nie będzie potrzeby sporządzania informacji dodatkowej, sprawozdania z działalności, zestawienia zmian w kapitale własnym ani rachunku przepływów pieniężnych (tzw. cash flow).

Dopuszczono też możliwość rezygnacji ze stosowania w tych podmiotach zasady ostrożności podczas wyceny aktywów i pasywów oraz zniesiono obowiązek ich wyceny według wartości godziwej.

Nowe rozwiązania można  już zastosować składając sprawozdanie finansowe za rok 2014.

 

ZielonyDziennik.pl, Marlena Szulgacz