PE przyjął dyrektywę o funduszach hedgingowych…

0
1239
views

Parlament UE zatwierdził propozycję nowych regulacji prawnych dotyczących alternatywnych funduszy inwestycyjnych, mowa o funduszach hedgingowych i private equity

Posłowie skutecznie wymogli wprowadzenie zapisów dotyczących wyprzedaży aktywów i zasad wynagradzania oraz współuczestniczyli przy określaniu treści zapisów odnoszących się do tzw. europejskiego paszportu umożliwiającego wprowadzanie funduszy do obrotu i określających wymagania w zakresie odpowiedzialności depozytariuszy, kapitału początkowego oraz stosowania dźwigni finansowych.

Nowa dyrektywa wprowadza obowiązek rejestracji, raportowania oraz określa wymagania dotyczące kapitału początkowego w sektorze finansowym, co było dotychczas przedmiotem jedynie dość ogólnikowych regulacji wspólnotowych. W wyniku jej przyjęcia możliwe będzie zarządzanie tego rodzaju funduszami z uwzględnieniem jednego, unijnego prawa zamiast 27 różnych, krajowych systemów, co jednocześnie ulepszy wspólny rynek UE.

Wyprzedaż aktywów

Parlament od początku nalegał na konieczność wprowadzenia zapisów zapobiegających wyprzedawaniu aktywów, których to zapisów zabrakło w początkowej propozycji Komisji Europejskiej i którym sprzeciwiały się państwa członkowskie podczas negocjacji. W ostatecznym kształcie dyrektywa zawiera szereg uregulowań odnoszących się głównie do obniżania kapitału i umarzania udziałów w okresie pierwszych dwóch lat od przejęcia spółki przez fundusz inwestycyjny. Ma to zniechęcać prywatnych inwestorów do przejmowania spółek wyłącznie w celu realizacji szybkich zysków.

Parlament zadbał także o obowiązek udostępniania szeregu informacji w przypadku przejęcia przez fundusz lub fundusze kontroli nad przedsiębiorstwem.

Odpowiedzialność depozytariusza

Odpowiedzialność depozytariusza została zwiększona w stosunku do pierwotnego stanowiska państw członkowskich po to, aby nie dopuścić do skandali takich jak piramida finansowa Madoffa.

Dyrektywa precyzuje, że w przypadku gdy depozytariusz decyduje się powierzyć część zadań stronom trzecim, musi zostać zawarta umowa na piśmie, która jednoznacznie przenosi odpowiedzialność depozytariusza na podmiot lokalny i umożliwia wystąpienie przez inwestorów z roszczeniem wobec tego podmiotu w związku z utratą instrumentów finansowych. Posłowie zdecydowali także, że inwestorzy danego funduszu inwestycyjnego powinni być należycie poinformowani o zwolnieniu od odpowiedzialności depozytariusza i okolicznościach uzasadniających takie zwolnienie przed dokonaniem inwestycji.

Europejski paszport inwestycyjny

Dyrektywa pozwoli alternatywnym funduszom spoza UE lub ich zarządcom na działalność w państwach członkowskich UE bez konieczności uzyskiwania indywidualnych zezwoleń w każdym z nich i przestrzegania odmiennych krajowych uregulowań prawnych. Parlament opowiadał się za umożliwieniem korzystania z systemu paszportu przez fundusze spoza UE, co jednak pozostawało punktem spornym negocjacji z niektórymi państwami członkowskimi w Radzie. Parlament zjednał do swojego pomysłu niechętne mu państwa członkowskie wprowadzając do tekstu zapisy warunkujące korzystanie z systemu paszportu tylko w sytuacji, gdy kraj pochodzenia funduszu spełnia unijne wymogi regulacyjne i gdy została zawarta umowa międzypaństwowa umożliwiająca wymianę stosownych informacji.

Co dalej?

Postanowienia dyrektywy powinny wejść w życie przed rokiem 2013, a cztery lata później Komisja dokona przeglądu ich funkcjonowania. Do właściwego wdrożenia wszystkich zapisów dyrektywy niezbędne będzie wydanie przez KE stosownych wytycznych i aktów wykonawczych.

źródło: serwis prasowy PE