Czarna lista polskiego biznesu

0
1250
views

PKPP Lewiatan opublikowała listę barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Tegoroczna czarna lista zawiera blisko 370 barier, które sprawiają, że polscy przedsiębiorcy zamiast rozwijać swoją działalność wciąż hamowani są przepisami.

Największe utrudnienia przysparzają skomplikowane procedury systemu podatkowego. Pomimo tego, że w 2010 roku rząd dokonał blisko 40 nowelizacji ustaw podatkowych, to liczba barier nie została zmniejszona. Do tego przybyły utrudnienia związane z wykorzystaniem unijnych funduszy strukturalnych i ochroną środowiska. Bariery dotyczą również kosztów związanych z rejestracją i upadłością firmy. Nadal nie ma wyczekiwanego przez polskich przedsiębiorców „jednego okienka”, które przyspieszyłoby procedurę rejestrowania działalności gospodarczej, a skostniała administracja nie przyspiesza procesu pozyskiwania zezwolenia na budowę.

Raport PKPP Lewiatan zawiera kilka kategorii:

Bariery podatkowe

Największe przeszkody generuje podatek VAT, czego nie są w stanie poprawić kolejne nowelizacje w ustawie. Niemniej jednak w sferze podatkowej wprowadzono przepisy umożliwiające wystawianie i przesyłanie lub udostępnianie, a także przechowywanie faktur VAT w wersji elektronicznej. Nadal reformy wymagają ustawy o podatkach dochodowych w kwestii modernizacji podziału na: ustawę o podatku dochodowym od przedsiębiorców, o podatku od dochodów osobistych. Powyższe ustawy wymagają zastosowania nowej techniki opisu konstrukcji podatku, która grupowałaby określone powiązanie podmiotowo lub przedmiotowo w jednej pozycji redakcyjnej. Kłopoty wciąż sprawiają przepisy regulujące podatek od nieruchomości.

Bariery wynikające ze stosunków pracy

Najbardziej negatywne opinie wzbudziły nowe przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. PKPP Lewiatan w trakcie prac legislacyjnych zabiegała o tworzenie zachęt do rozwoju zawodowego pracowników, zważywszy, że w Unii Europejskie 33 proc. ogółu pracujących podnosi kwalifikacje, a w Polsce tylko 21 proc. (źródło Eurostat). Częściowo stanowisko Lewiatana zostało zaakceptowane. Sprzeciw budziło wprowadzenia Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy oraz wątpliwości interpretacyjne z ustalaniem wymiaru czasu pracy. PKPP Lewiatan pozytywnie oceniło nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych w ośmiogodzinnym trybie pracy.

Bariery w obszarze HR

W tym obszarze największą barierę stanowi brak rzetelnej diagnozy w zakresie kluczowych, a jednocześnie deficytowych kompetencji w branży energetycznej. Bariery dotyczą istotnych kwestii z punktu widzenia firm produkcyjnych pracujących w ruchu ciągłym – m.in. czas pracy, dyżury pracownicze a zachowanie norm odpoczynku (zgodnie z art. 1515 Kodeksu pracy).

Bariery w wykorzystaniu funduszy strukturalnych

Bariery dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych wiążą się z brakiem systemowej informacji o ofercie wsparcia dla przedsiębiorców w kolejnych latach obecnej perspektywy finansowej. Harmonogramy konkursów na projekty, mimo że są publikowane, to często ulegają zmianom, co utrudnia strategiczne planowanie rozwoju firmy z wykorzystaniem dotacji i negatywnie wpływa, na jakość składanych projektów. Rzeczywistość wygląda tak, że nie wiadomo jak długo będziemy mogli czerpać dotacje unijne, a to jest przyczyną zdystansowania się przedsiębiorców do oficjalnych zapowiedzi i deklaracji dotyczących wydatkowania funduszy.

Biurokracja administracyjna nie ułatwia procesu rozliczania, a formalne procedury często powodują przekroczenia przez odpowiedzialne instytucje terminów oceny wniosków o płatność i przekazywania funduszy. Takie praktyki nie sprzyjają małym i średnim przedsiębiorcom, którzy nie mogą pozwolić sobie na oczekiwanie miesiącami na zwrot zainwestowanych środków.

Bariery z zakresu ochrony środowiska

PKPP Lewiatan prowadziła aktywną kampanię na rzecz wprowadzenia zapisów chroniących polski przemysł i ciepłownictwo. Efektem jest zgoda Komisji Europejskiej oraz innych krajów członkowskich do przyznania większej ilości darmowych uprawnień dla ciepłownictwa i dzięki temu nie nastąpi podwyżka cen ciepła dla gospodarstw domowych od 2013 roku.

W 2010 r. PKPP Lewiatan pracowała również nad uporządkowaniem praktyk w zakresie klasyfikacji osuszonych osadów ściekowych. Zmiana w podejściu do klasyfikacji odpadów umożliwia termiczne przekształcanie osuszonych osadów ściekowych poza terenem województwa, na którym zostały wytworzone. Jednak z końcem 2010 roku w projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw został zmieniony art. 9 ust. 3 Ustawy o odpadach, którego wdrożenie skrajnie ograniczy możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych do produkcji energii. Ponadto nadal nie ma decyzji dotyczącej zasad przyznawania nieodpłatnych pozwoleń na CO2.

Źródło, partner: www.wyzwaniafirm.pl