Ostatnia prosta mostu Północnego

0
1070
views

Przeprawa ma być otwarta za miesiąc. Drogowcy złożyli wniosek o pozwolenie na jej użytkowanie. Za­rząd Miej­skich In­we­sty­cji Dro­go­wych zło­żył wczo­raj w Wo­je­wódz­kim In­spek­to­ra­cie Nad­zo­ru Bu­dow­la­ne­go wnio­sek o po­zwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie czę­ści dro­go­wej mo­stu Pół­noc­ne­go od ul. Ka­spro­wicza do Mo­dliń­skiej.

Ozna­cza to, że je­go bu­do­wa już się ofi­cjal­nie za­koń­czy­ła.

– Do­ku­men­ta­cja jest bar­dzo ob­szer­na – mó­wi rzecz­nicz­ka ZMID Mał­go­rza­ta Ga­jew­ska.

– Za­ję­ła kil­ka­set se­gre­ga­to­rów.

By ją prze­wieźć, dro­go­wcy mu­sie­li spa­ko­wać dokumenty w kar­to­ny, a na­stęp­nie za­pa­ko­wać na fur­go­net­kę.

In­spek­to­rzy bę­dą mu­sie­li te­raz je wszyst­kie przej­rzeć i spraw­dzić, czy ni­cze­go nie bra­ku­je i czy nie ma tam błę­dów.

– Zda­je­my so­bie spra­wę, że do­ku­men­ta­cja jest jesz­cze nie w peł­ni kom­plet­na – mó­wi ma­zo­wiec­ki wo­je­wódz­ki in­spek­tor nad­zo­ru bu­dow­la­ne­go Ja­ro­mir Gra­bow­ski. – Jed­nak z uwa­gi na to, że jest bar­dzo ob­szer­na, za­cznie­my ją we­ry­fi­ko­wać już te­raz. Mam na­dzie­ję, że in­we­stor szyb­ko do­łą­czy bra­ku­ją­cą część.

foto: Rafał Guz
Więcej na: zyciewarszawy