W Olsztynie zbudują Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

0
1423
views

11 lipca w olsztyńskim ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych. Nowy obiekt zaprojektuje i wybuduje Konsorcjum CONTROL PROCESS S.A.. Inwestycja ma zostać zakończona w ciągu 24 miesięcy.

Przedsięwzięcie jest elementem projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (umowa z dnia 27 kwietnia 2011 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie). Wartość projektu powyżej 265 mln zł. Obecnie wniosek podlega ostatecznemu zatwierdzeniu przez przedstawicieli Komisji Europejskiej.      

W ramach realizacji Kontraktu nr 1 „Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie”, przewidziano zaprojektowanie i budowę następujących elementów:

– instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o przepustowości ok 95 000 Mg/rok,

– instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych, w tym demontażu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

– instalacji do kruszenia odpadów budowlanych oraz plac ich magazynowania,

– magazynu odpadów niebezpiecznych,

– linia do sortowania odpadów selektywnie zebranych o przepustowości ok 16 000 Mg/rok.

W ramach realizacji Kontraktu 2 „Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK”, przewidziano zaprojektowanie i budowę drogi dojazdowej, łączącej Zakład z ulicą Lubelską.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę (z dwóch Wykonawców) złożyło Konsorcjum  CONTROL PROCESS S.A. z Krakowa, VAUCHE S.A., z Sedan we Francji – wartość oferty to nieco ponad 157 mln zł brutto. Czas przewidziany na prowadzenie prac to 24 miesięczny okres liczony od polecenia rozpoczęcia robót wydanego przez Zamawiającego (ZGOK).  

Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie 37 gmin środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Realizacja projektu gwarantując osiągnięcie polskich i europejskich standardów przyczyni się do poprawy stanu środowiska w obrębie jego oddziaływania. Budowa specjalistycznego zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów przyczyni się do redukcji odpadów deponowanych na składowiskach w tym redukcji odpadów ulegających biodegradacji. Realizacja inwestycji zatem przyczyni się do wzrostu poziomu odzysku odpadów także poprzez rozbudowany program selektywnej zbiórki i edukacji ekologicznej.

Fot.fotolia