Opłata za odbiór odpadów komunalnych

0
1330
views

15 sierpnia mija termin uiszczenia pierwszej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w nowym systemie. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy, płacimy za każdy miesiąc z dołu, czyli do 15 sierpnia za lipiec, do 15 września za sierpień itd.

Do mieszkańców nie będą wysyłane faktury. Są oni zobowiązani do płacenia zgodnie ze złożoną deklaracją.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje uchwała Nr XXXV/716/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012 roku.

Ustawa nie przewiduje możliwości wysyłania żadnych faktur, rachunków czy nakazów płatniczych. Jedyną podstawą naliczenia jest deklaracja złożona przez mieszkańca, w której określił kwotę, jaką będzie ponosił z tego tytułu. Oczywiście, gdyby zdarzyło się, że ktoś nie będzie płacił, wtedy zgodnie z ordynacją podatkową wszczęte zostanie postępowanie administracyjne, od przypomnienia o zaległościach po wystawienie decyzji administracyjnej.

Opłata za odbiór odpadów komunalnych:
– termin pierwszej opłaty za odbiór odpadów w lipcu mija 15 sierpnia
– opłaty za kolejne miesiące uiszczać należy zawsze do 15. dnia następnego miesiąca
– nie będą przychodziły faktury, ani nakazy płatnicze
– w przypadku uchylania się od płatności wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zgodnie z ordynacją podatkową
– opłatę wnosić należy w wysokości określonej w deklaracji.

W przypadku zmiany danych zgłoszonych w deklaracji przez właściciela/zarządcę nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany właściciel/zarządca nieruchomości jest zobowiązany do przedłożenia nowej deklaracji.

Opłatę można uiszczać:
– w budynkach Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 6-10 oraz w 12 oddziałach Pekao SA na terenie miasta Bydgoszczy
– przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy.