Znowelizowana ustawa gruntowa już obowiązują

0
1308
views

Nowelizacja doprecyzowuje przepisy w zakresie scalania gruntów. Przyjęte rozwiązania mają umożliwić częstsze i skuteczniejsze stosowanie procedury scaleniowej, która ułatwia prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej.

Ustawa wprowadza przepis umożliwiający, już w trakcie scalania gruntów, zmianę granic nieruchomości zabudowanej pod warunkiem, że pogorszeniu nie ulegną warunki korzystania z nieruchomości, a w szczególności dostęp do budynków.

Pozwoli to na dokonanie niezbędnych korekt przebiegu granic działek w obrębie terenów zabudowanych. Nowelizacja wprowadza też definicję inwestora. Będzie on – obok właścicieli i użytkowników gruntów – uczestnikiem procesu scalania gruntów.

Zgodnie z nowelizacją inwestorzy wnioskujący o scalenie będą zobowiązani do dopłat, gdy na obszarze scalenia nie będą mieli do przekazania innym uczestnikom postępowania gruntów o odpowiedniej wartości.

Ustawa wprowadza też zmianę w zakresie wydzielania gruntów z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa na cele miejscowej użyteczności publicznej. Będzie to możliwe bez uzyskiwania zgody zarządzającej gruntami Agencji Nieruchomości Rolnych.

Sejm uchwalił ustawę 30 sierpnia bieżącego roku. Prezydent podpisał ją 19 września. Nowelizacja w życie weszła 16 października 2013 roku.

(sejm.gov.pl)