ULGA ODSETKOWA W ROZLICZENIU ROCZNYM PIT

0
1232
views

Z ulgi odsetkowej mogą skorzystać osoby, które w latach 2002-2006 zaciągnęły pożyczkę lub kredyt mieszkaniowy. W ramach ulgi przysługuje im prawo do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek. Sprawdź, jakie wymagania należy spełnić, aby móc odliczyć od dochodu ulgę odsetkową.

Ulga odsetkowa – co to jest?

Prawo do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek dotyczy osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy w latach 2002-2006 i odnosi się ono do odsetek już zapłaconych. Odliczeniu nie podlegają odsetki należne do zapłaty, ale niezapłacone.

Nowelizacja ustawy o PIT, która weszła w życie 1 stycznia 2007 roku zlikwidowała wyżej opisaną ulgę odsetkową, mogą z niej jednak wciąż skorzystać podatnicy, które nabyły wcześniej prawo do ulgi. W związku z tym osoby, którym w latach 2002-2006 udzielony został kredyt dający prawo do odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, mogą z niej korzystać do czasu spłacenia kredytu, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 roku. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy podpisali umowę kredytową najpóźniej 31 grudnia 2006 roku.

Limit odliczeń jest co roku ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Jakich odsetek dotyczy ulga?

Ulga dotyczy odsetek spłacanych od:

  • kredytu mieszkaniowego
  • kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego (kredyt refinansowy)
  • każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego (lub pożyczki) lub kredytu refinansowego

Należy jednak zauważyć, że prawo do odliczenia ulgi obowiązuje jedynie do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy, która była zawarta przed 1 stycznia 2017 roku. Oznacza to, że termin spłaty kredytu może być wydłużany (poprzez umowę kredytu refinansowego), jednak odsetki będą odliczane tylko do końca upływu terminu spłaty pierwotnego kredytu.

Jakie inwestycje uprawniają do ulgi odsetkowej?

W danym roku od podstawy do obliczenia podatku odlicza się poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych podatnika. Nie wszystkie jednak inwestycje dają prawo do odliczenia ulgi odsetkowej. Inwestycja musi być bowiem związana z:

  • budową budynku mieszkalnego
  • wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo wybudowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku
  • zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy lub osoby, która wybudowała ten budynek w ramach wykonywanej działalności gospodarczej
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową budynku niemieszkalnego (w celu przystosowania), jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego

Sfinansowanie kredytem jakiejkolwiek innej inwestycji mieszkaniowej nie daje nam prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej.

Warto zauważyć, że do ulgi nie kwalifikują się mieszkania i domu z rynku wtórnego.

Wymagane dokumenty

Odliczenie ulgi odsetkowej wymaga od nas następujących dokumentów:

  • deklaracja PIT-2K – złożona w roku, w którym po raz pierwszy korzystamy z ulgi odsetkowej, zawiera informację na temat całości wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe
  • dokument potwierdzający wysokość i termin zapłaty odsetek, wystawiony przez podmiot który udzielił nam kredytu lub pożyczki – składany za każdy rok w którym korzystamy z odliczenia

Jaki jest limit dla ulgi odsetkowej?

Odliczenie dotyczy tylko odsetek do określonej wysokości kredytu. Ulga obejmuje tylko tę część odsetek, które odpowiadają 70 m² mieszkania.

Granica ulgi odsetkowej to kwota stanowiąca iloczyn 70 m² powierzchni mieszkania i określanej w rozporządzeniu ceny metra w danym roku.

Limity za poszczególne lata zakończenia inwestycji wyglądają następująco:

2002 189 000 zł
2003 189 000 zł
2004 189 000 zł
2005 189 000 zł
2006 189 000 zł
2007 189 000 zł
2008 212 870 zł
2009 243 460 zł
2010 264 810 zł
2011 325 990 zł
2012 279 160 zł
2013 325 990 zł
2014 325 990 zł
2015 325 990 zł
2016 325 990 zł
2017 325 990 zł

Przez cały czas dokonywania odliczeń obowiązuje nas limit wyznaczony za rok, kiedy uzyskaliśmy prawo do ulgi. W praktyce oznacza to jednak, że obowiązuje nas limit za rok, kiedy pierwszy raz skorzystaliśmy z ulgi. Następnie musimy trzymać się co roku tego właśnie limitu.

Późniejsze zmiany w kwocie nie powodują zmian limitu dla podatnika, który już odlicza ulgę odsetkową.

Wzór na kwotę odsetek podlegającą odliczeniu:

limit z roku zakończenia inwestycji x kwota odsetek / wysokość zaciągniętego kredytu

Więcej informacji na temat ulgi odsetkowej znajdziesz TUTAJ.

 

 
confronter, Olga Gierszal