Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

0
1190
views

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to rozwiązanie uregulowane w Ustawie prawo upadłościowe. Mechanizm ten pojawił się kilkanaście lat temu, pozwalając osobom fizycznym na poradzenie sobie z problemem wciąż rosnącego zadłużenia.

Z jednej strony upadłość jest wyjściem z kłopotów, z drugiej jednak wiąże się ze skomplikowaną i czasochłonną procedurą, która może trwać nawet kilka lat.

Kto może wnioskować o upadłość konsumencką?

Jak sama nazwa wskazuje, upadłość konsumencka adresowana jest wyłącznie do osób fizycznych. Nie mogą się o nią ubiegać czynni przedsiębiorcy ani wspólnicy spółek. Wniosek natomiast może złożyć zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Procedura wszczęcia postępowania o upadłość nie jest skomplikowana i wiąże się jedynie z przygotowaniem wniosku na specjalnym formularzu, uiszczeniem opłaty w kwocie 30 złotych i złożeniem dokumentów do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Wniosek rozpoczyna postępowanie, jednak wraz z jego złożeniem, nie można określać się jako osoba, wobec której ustanowiono upadłość konsumencką. Dopiero w momencie wydania postanowienia i jego uprawomocnienia się rozpoczyna się właściwy etap postępowania upadłościowego. Kluczowy jest moment powołania syndyka, który przejmuje zarządzanie majątkiem osoby zobowiązanej.

Majątek dłużnika

Upadłość konsumencka nie polega na podjęciu decyzji przez sąd o jednorazowym umorzeniu wszystkich zobowiązań. Byłoby to zbyt proste i jednocześnie krzywdzące dla wierzycieli. Aby choć w części zaspokoić ich roszczenia, sprzedaży podlega majątek ruchomy i nieruchomy dłużnika, przedstawiający jakąkolwiek wartość. Spis poszczególnych składników przedstawia się syndykowi, który decyduje, jakie elementy stanowiące masę upadłościową można spieniężyć.

Istotna jest kwestia katalogu przedmiotów, które podlegają sprzedaży. Może to być zarówno samochód, działka, wyposażenie, ale także dom czy mieszkanie. W takim przypadku dłużnik otrzymuje wyliczone środki, które ma przeznaczyć na zapewnienie sobie nowego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości lub sąsiedniej. Stawki są precyzyjnie szacowane, dlatego też trudno mówić tu o jakiejkolwiek dowolności.

Zakończenie postępowania

Zakończenie postępowania upadłościowego następuje z chwilą pełnej realizacji ustalonego wcześniej planu spłat. Wówczas uznaje się, że zobowiązania wobec wierzycieli zostały spłacone. Warto jednak pamiętać, że w postępowaniu upadłościowym nie ulegają umorzeniu wszelkie długi związane z karami orzekanymi przez sąd czy alimentami, jakie jesteśmy zobowiązani płacić na rzecz dzieci.

Postępowanie upadłościowe wiąże się także z umieszczeniem danych dłużnika w ogólnodostępnych bazach. Z rejestru może skorzystać każdy, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Może się to wiązać na przykład z odmownymi decyzjami ze strony banków czy operatorów telefonii komórkowej w przedmiocie zawarcia umowy kredytowej lub abonamentowej.

Mimo że tego typu działania nie są celem rejestru, może się zdarzyć, że nawet po zakończeniu postępowania upadłościowego niektórych spraw nie załatwimy tak łatwo, jak dawniej. Z tego też powodu warto unikać sytuacji, z której upadłość konsumencka będzie jedynym wyjściem. Należy odpowiedzialnie zaciągać zobowiązania oraz natychmiast reagować, gdy sytuacja zacznie wymykać się spod kontroli. Jednym ze sposobów na poradzenie sobie z trudnościami materialnymi jest konsolidacja kredytów, a tym samym obniżenie miesięcznych zobowiązań.

Pomocna w tym będzie pożyczka gotówkowa.