Biznes apeluje do prezydenta

0
1117
views

O aktywność proszą prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (w co najmniej czterech zagadnieniach gospodarczych) zarządy 10 organizacji przedsiębiorców.

Autorzy apelu to: Amerykańska Izba Gospodarcza, Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Rada Spółdzielcza, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, PKPP Lewiatan, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo- Handlowa, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

O co chodzi? Oto treść bezprecedensowego listu:

1. Skala problemu i propozycje ich rozwiązania

Zespół Ekspertów zwraca uwagę na skalę problemu: deficyt sektora finansów publicznych około 100 mld zł (według MF 112 mld w 2010 roku), deficyt strukturalny około 60-75 mld zł i konieczność zmniejszenia tego deficytu w sposób trwały o przynajmniej 50-60 mld zł w latach 2011-2013. Zdaniem Zespołu, ta duża skala problemu nie jest uświadamiana publicznie. Dlatego też Zespół proponuje, aby wystąpić z apelem do Pana Prezydenta, by mówił o tej skali w ważniejszych wystąpieniach publicznych i aby tym samym zachęcał rząd i parlament do podejmowania działań na rzecz znaczącej poprawy stanu finansów publicznych. Prezydent RP powinien też wyjaśniać publicznie, że koszty społeczne wynikające z konieczności redukowania deficytu budżetowego mogą być nieuniknione, ale będą one mniejsze lub nawet dużo mniejsze niż koszty kontynuowania wysokich deficytów i rosnącego długu publicznego. Eksperci stoją na stanowisku, że zwiększanie całkowitych obciążeń fiskalnych zarówno osób fizycznych (w szczególności poprzez podnoszenie stawek podatku od towarów i usług), jak i podmiotów gospodarczych, w żadnej mierze nie poprawi w dłuższej perspektywie sytuacji finansowej Państwa. Zła procedura wydatków jest w stanie zaabsorbować każdą kwotę przychodów, jednocześnie nie hamując wzrostu deficytu budżetowego.

2. Reforma emerytalna rządu Buzka była osiągnięciem

Zdaniem Zespołu Ekspertów, prezydent powinien też stanąć w obronie reformy emerytalnej wprowadzonej przez rząd J.Buzka 11 lat temu, określić ją jako jeden z sukcesów 20 lat transformacji, zwrócić uwagę na poparcie tej reformy przez wszystkie partie polityczne reprezentowane wtedy w parlamencie. Reforma ta jest jednym z największych osiągnięć polskiej gospodarki szczególnie na tle reform najbardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Problem pogłębiającego się deficytu w większości krajów Unii na skutek zaniechania reformy systemu emerytalnego będzie nabierał coraz większego znaczenia w najbliższych 3-4 latach. Polska nie powinna zaprzepaścić 11-letniego doświadczenia i przewagi konkurencyjnej nad pozostałymi krajami członkowskimi UE.

3. Deficyt ZUS-u efektem zaniechania planowanych reform emerytalnych i rozszerzenia emerytalnych przywilejów, także zmniejszenia składki rentowej

Zespołu Ekspertów proponuje Panu Prezydentowi zwracanie uwagi na fakt, że w ciągu ostatnich 11 lat zmiany w systemie emerytalnym, z wyjątkiem rozpoczęcia w roku 2010 eliminacji uprawnień do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w systemie FUS, zmierzały w kierunku przeciwnym od pierwotnie zamierzonych, co w rezultacie spowodowało zmniejszenie dopływu środków do I filara lub wzrost wydatków tego filara.

4. Potrzeba nowych reform emerytalnych

Wreszcie Zespołu Ekspertów proponuje Panu Prezydentowi publiczne odnotowywanie, że w Polsce mamy ciągle bardzo niski efektywny wiek emerytalny, średnio nieco ponad 59 lat. Mamy też bardzo niski stopień aktywności zawodowej Polaków. Ponieważ równocześnie mamy rzecz dobrą, rosnący oczekiwany czas życia, teraz dużo wyższy niż 20 lat temu, to silnie rosną wydatki emerytalne. Pan Prezydent mógłby wystąpić z poparciem możliwie szybkiego zrównania oficjalnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 65 lat, z czasem 67 lat. Pożyteczne też byłoby poparcie Pana Prezydenta dla postulatu objęcia powszechnym systemem emerytalnym służb mundurowych oraz pracowników prokuratury i sądownictwa.

Źródło: www.biztok.pl