Majątek małych i średnich firm pod ochroną

0
1067
views

Do najbardziej popularnych produktów ubezpieczeniowych należą ubezpieczenia majątkowe. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych przygotowuje specjalne pakiety i moduły skierowane do sektora MŚP, które mają w pełni zaspokajać potrzeby tych właśnie firm.

Powodem, dla którego firmy ubezpieczeniowe głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach upatrują swoich klientów jest to, że sektor ten stanowi dużą i silną grupę wśród potencjalnych klientów oraz ryzyko w przypadku MŚP jest rozdrobnione i stosunkowo niewielkie.

Po co ubezpieczać firmę?

Majątek firmy, często gromadzony przez wiele lat, przy ogromnym nakładzie pracy i zaangażowaniu, można stracić w ciągu kilku godzin w wyniku m.in. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych czy braku odpowiedzialności pracowników. Podstawowym celem ubezpieczenia majątku firmy jest w razie szkody zrekompensowanie poniesionych strat. Czasami jednak niespełnienie pewnych warunków ubezpieczenia skutkuje brakiem wypłaty odszkodowania, warto zatem wiedzieć jakich błędów się wystrzegać i jak wybrać najlepszą ofertę – informuje ekspert Serwisu boomway.pl, ogólnopolskiego serwisu doradczego dla MŚP.
Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia wypadku przewidzianego w umowie, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. W praktyce umowy ubezpieczenia majątkowego przewidują odszkodowania za szkody powstałe z powodu ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku. Umowa ubezpieczenia majątkowego jest zawierana zwykle na okres 12 miesięcy, a zapłacone składki są zaliczane do kosztów działalności jednostki.
Ubezpieczenie majątkowe nie jest priorytetowe dla działania firmy, ale w przypadku szkody jego brak może mieć dotkliwe konsekwencje. Dodatkowo, jeśli okaże się, że skradzione przedmioty miały kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności, a jednocześnie firma nie ma akurat wolnych środków na ich restytucję, może to w skrajnej sytuacji doprowadzić do wstrzymania pracy. Jako alternatywę dla zawarcia takiego ubezpieczenia można traktować wzmocnione zabezpieczenia przeciw kradzieżowe, ale nigdy nie ma stuprocentowej gwarancji, że rzeczywiście zapobiegną one kradzieży. Ponadto ubezpieczenie majątku firmy pokrywa także szkody powstałe w zabezpieczeniach przy udaremnionej próbie dokonania włamania.

Co można ubezpieczyć?

Rynek oferuje bardzo duży zakres ubezpieczeń mienia i majątku firmy, większość przedsiębiorców ubezpiecza się od tak zwanego ryzyka ogniowego, ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunkiem czy ryzyka uszkodzenia specjalistycznego sprzętu. Za kompleksowe zawarcie ubezpieczenia całego majątku i odpowiedzialności cywilnej w jednym zakładzie ubezpieczeń przyznawane są dodatkowe zniżki.
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i od rabunku jest jednym z najbardziej podstawowych ubezpieczeń zawieranych zarówno przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prywatne. Ubezpieczenie to jest oferowane praktycznie przez każdego ubezpieczyciela działającego na polskim rynku ubezpieczeniowym, a zasady w poszczególnych firmach są porównywalne. Ubezpieczenie od kradzieży najczęściej zawiera się w systemie na pierwsze ryzyko, czyli określa się maksymalną stratę, jaką może ponieść ubezpieczający na skutek zaistnienia pojedynczego wypadku ubezpieczeniowego.  Dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć o ryzyko wandalizmu (dewastacji) i koszty naprawy uszkodzonych podczas włamania lub próby włamania zabezpieczeń (np. zamki, drzwi, okna itp.). 

Co należy wiedzieć o ubezpieczeniach majątkowych?

Ubezpieczając środki trwałe warto upewnić się, czy warunki na których ma być zawarta polisa obejmują uszkodzenia zabezpieczeń, czyli drzwi, okien itp.
Warto podać dokładne informacje o zainstalowanych zabezpieczeniach. Zniżka stosowana przez zakłady ubezpieczeń z tego tytułu może sięgać nawet 50% składki.
Ubezpieczenie na rok przy standardowym ryzyku jest rozwiązaniem optymalnym i najczęściej stosowanym. Minusem takiego rozwiązania jest to, że poza ustawowo określonym okresem odstąpienia od umowy (dla osób prawnych – 7 dni), nie można takiej umowy wypowiedzieć przed końcem okresu ubezpieczenia.
Wszystkie formalności upraszcza fakt, że ubezpieczone mienie należy w całości do danej firmy. W umowie ubezpieczenia zarówno jako ubezpieczający, jak i ubezpieczony będzie widniała ta właśnie firma.
Udział własny ubezpieczającego w szkodzie określony jest procentowo lub kwotowo. Zazwyczaj wprowadzenie takiego ograniczenia jest związane z obniżeniem składki. Należy mieć jednak świadomość, że w przypadku dużych szkód udział własny określony procentowo może się okazać bardzo dużą kwotą i w dalszej kolejności, może utrudnić odbudowę, czy naprawę uszkodzonego lub utraconego mienia.
Przy ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku nie stosuje się żadnych specjalistycznych procedur likwidacji szkód. Należy jednak pamiętać o terminie zgłaszania szkód określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najlepiej jednak zrobić to niezwłocznie po odkryciu włamania lub po napaści związanej z rabunkiem. Prawidłowo tego typu zdarzenia powinny być również zgłaszane na policję, gdyż mamy w tym przypadku do czynienia ze złamaniem prawa.

Autor: Agnieszka Gugała

www.ZielonyDziennik.pl