Projekt zmian w świadczeniach rodzinnych

0
1456
views

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowało do uzgodnień zewnętrznych projekt ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.

Najważniejsze projektowane modyfikacje zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego to:

a) wprowadzenie kryterium dochodowego:
– uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego bez kryterium dochodowego będą wyłącznie rodzice, oraz osoby, które wystąpiły o przysposobienie dziecka i osoby będącymi rodzinami zastępczymi spokrewnionymi z dzieckiem,
– podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 620 zł,
– ograniczenie prawa do świadczeń tylko do sytuacji gdy opieka jest sprawowana nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

b) wprowadzenie specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520 zł:
– specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać innym osobom niż matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka oraz osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną z dzieckiem, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
– osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki,
– specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego.

 

Źródło: www.eurogospodarka.pl