Unia Europejska: wspierajmy przemysł i MŚP

0
1166
views

Potrzebne jest większe wsparcie państw Unii Europejskiej dla przemysłu, a zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw – uznała unijna Rada ds. Konkurencyjności, skupiająca przedstawicieli rządów państw członkowskich UE.

Przygotowany przez Komisję Europejską plan działań na rzecz ożywienia przemysłu był głównym przedmiotem posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności, które odbyło się pod koniec lutego. Podstawą debaty był dokument "Na rzecz odnowy przemysłu europejskiego", w którym Komisja jako receptę na wyjście z kryzysu wskazała m.in. wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, poprawę dostępności do unijnych funduszy dla MŚP oraz uproszczenie prawa.

Ministrowie uczestniczący w posiedzeniu Rady poparli propozycje KE, podkreślając czołowe znaczenie przemysłu dla wzrostu gospodarczego.

Wśród ważnych czynników wpływających na konkurencyjność europejskiego przemysłu Rada wymieniła ceny energii i potrzebę jednolitego rynku energetycznego. Niektóre państwa członkowskie wskazały jednak na konieczność większej równowagi między polityką przemysłową i klimatyczną UE. Za kluczowe uznano również nieprzerwane dostawy tzw. surowców krytycznych po przystępnych cenach – to element niezbędny do rozwoju zaawansowanych technologii.

Państwa członkowskie opowiedziały się również za usprawnieniem instrumentów finansowania, w tym z funduszy strukturalnych, tak by pobudzić inwestycje i innowacje. Podkreśliły wkład inteligentnych specjalizacji w zwiększenie potencjału innowacyjnego europejskich regionów.

Większe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw z naciskiem na poprawę otoczenia prawnego i dostępu do finansowania, a także zapewnienie dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego – te elementy zostały uznane za kluczowe dla europejskiej polityki przemysłowej, bo mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Nie bez znaczenia dla tworzenia korzystnych warunków dla innowacyjnych MŚP jest też rola klastrów.

Niektóre państwa członkowskie wskazały na konieczność zharmonizowanego podejścia do wyzwań przemysłowych. Ich zdaniem należy skoncentrować się przede wszystkim na tworzeniu odpowiednich warunków prawnych dla wszystkich sektorów przemysłu.

Wnioski z debaty Rady ds. Konkurencyjności będą omawiane na najbliższym szczycie Unii Europejskiej w dniach 20 – 21 marca.

Czytaj więcej:

Przyjęcie komunikatu "Na rzecz odnowy przemysłu europejskiego": http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-42_pl.htm

Przemysł UE w liczbach: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-37_pl.htm

Zobacz też wideo:

Przemysł pulsem Europy: http://www.youtube.com/watch?v=333T-_Bd5YI

Ministrowie przed posiedzeniem Rady: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I086425

Okrągły Stół w sprawie przemysłu: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I086426

Źródło informacji: Unia Europejska