Tramwaj do Fordonu. Jest decyzja środowiskowa

0
1035
views

9 marca Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii tramwajowej do Fordonu.

Decyzja środowiskowa dla „Budowy linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy” określa:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii tramwajowej do dzielnicy Fordon na odcinku od ul. Wyścigowej (pętla tramwajowo – autobusowa) w rejon ulic: Geodetów, Bora Komorowskiego, Brzegowa (pętla końcowa tramwajowo – autobusowa „Mariampol” ze stanowiskiem przeglądowym i zapleczem socjalnym) oraz budowie zintegrowanego węzła transportowego – wiaduktu tramwajowego z platformą przesiadkową, tzw. Węzła Wschodniego.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji a w tym m.in. warunki ochrony siedlisk lęgowych ptaków i ochrony istniejącego drzewostanu.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym a w tym m.in. budowę ekranu akustycznego o dł. 390 m w ciągu ulicy Akademickiej na odc. od ul. Rupniewskiego do ul. Igrzyskowej (w miejscu największego zbliżenia pasa drogowego do wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

4. Obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej obejmującej m.in. pomiary poziomu hałasu przy zabudowie wymagającej ochrony przed emisją hałasu, stopnień realizacji i skuteczności zastosowanych działań minimalizujących i ograniczających oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny oraz pomiary oddziaływania zamierzenia na wody opadowe zrzucane do odbiornika.

5. Uzasadnienie, w którym opisano pełną procedurę związaną z tworzeniem decyzji a w tym udział społeczeństwa w postępowaniu, analizę wariantów inwestycyjnych i analizy pozostałych uwarunkowań środowiskowych

Wydana decyzja umożliwi podjęcie kolejnych działań z ustalonego harmonogramu inwestycyjnego, a w tym: wniosku o zezwolenia realizacyjne, wniosku o dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko, przygotowanie materiałów do przetargu na wykonawstwo robót oraz zakończenie procedury uzyskania kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

(PK)

Źródło informacji: bydgoszcz