Narzędzia do oceny wskaźników GOZ dla przedsiębiorstw

0
1320
views

Circulytics jest pierwszym narzędziem analitycznym, które umożliwi dokładny pomiar gotowości przedsiębiorstw do funkcjonowania w warunkach gospodarki obiegu zamkniętego (tzw. gospodarki cyrkularnej) oraz ich ogólnej wydajności.

Fundacja Ellen MacArthur (EMF) udostępniła narzędzie Circulytics służące do oceny zgodności działalności przedsiębiorstwa z wymogami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Narzędzie to – określane jako najbardziej wszechstronna metoda analizy cyrkularnego charakteru działalności firmy – opracowano dzięki zaangażowaniu wielu firm, w tym eksperta ds. łańcucha dostaw, firmy Brambles, uznanej za modelowe przedsiębiorstwo stosujące biznesowe modele obiegu zamkniętego.

Nowe narzędzie jest pierwszym instrumentem umożliwiającym kompleksową ocenę parametrów zgodności z wymogami gospodarki obiegu zamkniętego, a jego zastosowanie wykracza poza sam pomiar przepływu materiałów. Zapewniając wgląd we wszystkie procesy cyrkularne, Circulytics, wskazuje obszary wymagające natychmiastowego usprawnienia i prezentuje możliwości wdrażania innowacji o strategicznym znaczeniu

Circulytics wykorzystuje dane i wskaźniki służące do pomiaru przejścia na zasady gospodarki obiegu zamkniętego, ułatwiając przedsiębiorstwom ich zrozumienie i monitorowanie. Tym sposobem firmy zyskują ramy odniesienia, dzięki którym mogą projektować bezodpadowe procesy oraz strategie gwarantujące pozytywny wpływ na środowisko, przy jednoczesnej poprawie wyników finansowych i wartości marki u zainteresowanych stron. Zarządzanie danymi w ten nowatorski sposób pozwoli firmom w bardzo konkretny sposób ocenić ich obecną pozycję, a także – co ważne – przyszłe kierunki rozwoju.

Gospodarka obiegu zamkniętego ma na celu wyeliminowanie odpadów i zanieczyszczeń oraz zachowanie produktów i materiałów w ciągłym użyciu przy jednoczesnej odbudowie zasobów naturalnych. Dzięki modelowi współużytkowania i wielokrotnego użycia (ang. share and re-use) dla zasobu 330 mln nośników dostawczych, firma Brambles działała zgodnie z wymogami gospodarki obiegu zamkniętego na długo przed tym, zanim zyskała ona obecną popularność –  i to w branży, w której liniowe modele operacyjne są nadal dominującym rozwiązaniem.
Andrew Morlet, dyrektor generalny Fundacji Ellen MacArthur, podkreśla: „Na całym świecie coraz więcej firm dostrzega szanse, jakie oferuje gospodarka obiegu zamkniętego w zakresie tworzenia nowych obszarów wartości oraz rozwiązywania problemów, takich jak zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i utrata różnorodności biologicznej. Narzędzie Circulytics zostało stworzone, aby pomóc w szybkim i skalowalnym przejściu na nowy paradygmat działalności biznesowej, a wiedza wiodących firm, takich jak Brambles, była kluczowa dla zapewnienia odbiorcom przydatnych danych i analiz”. Firma Brambles jest członkiem programu CE100 Network od 2015 roku.

Michael Pooley, prezes Brambles CHEP Europe, dodaje: „Byliśmy zachwyceni możliwością udziału w projekcie rozwoju Circulytics. To narzędzie dokumentuje mocne strony firmy, ale także wskazuje obszary wymagające dalszego doskonalenia. Wierzymy, że będzie to pierwsze narzędzie promujące rozwój strategii, których w przyszłości będą potrzebowały zarówno przedsiębiorstwa, jak i nasza planeta. Będziemy korzystać z Circulytics, aby nasz model biznesowy stawał się coraz bardziej zrównoważony”.

Circulytics wykorzystuje system pomiarowy bazujący na tzw. czynnikach wspomagających (ang. enabler) oraz rezultatach (ang. outcome). Te pierwsze są definiowane przez elementy danej firmy, takie jak strategia, zasoby ludzkie, systemy i procesy, innowacyjność i zewnętrzne zaangażowanie z klientami i dostawcami.  Druga grupa parametrów odnosi się do nakładów wejściowych (materiałów i energii) oraz sposobu, w jaki rezultaty w postaci produktów lub usług wspierają gospodarkę obiegu zamkniętego.

Pozwala to firmie ocenić zarówno cyrkularną orientację przepływów produkcyjnych, jak i łańcuch wartości przedsiębiorstwa jako całości. Fundacja Ellen MacArthur udostępni firmom skumulowany wynik w różnych obszarach tematycznych oraz, co ważne, dostosowane do nich uwagi i komentarze.

Zmiany klimatu i kwestie ochrony środowiska zajmują coraz ważniejsze miejsce na liście priorytetów, dlatego nowe ramy prawne i nacisk społeczeństwa obywatelskiego przekładają się na sektor przedsiębiorstw w postaci wymagań i oczekiwań ukierunkowanych na opracowywanie odpowiednich rozwiązań.  Te rozwiązania polegają na wdrożenie profilu gospodarki obiegu zamkniętego, a u podstaw tej transformacji leżą przedsiębiorstwa i ich struktury organizacyjno-operacyjne.